Reuniones ordinària dilluns 27 de novembre de 2023

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosNo hay ninguna coincidencia para su busqueda

CONVOCAR la sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, el proper 27 de novembre de 2023 a les 13:00 hores de forma presencial, per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.
Inadmissió del recurs potestatiu de reposició presentat en data 9 d'octubre de 2023 per
Imposició d'una sanció al senyor MB, d'acord amb allò establert a l'article 11.1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. GJUR2023000277