Reuniones ordinària dilluns 25 de setembre de 2023

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosNo hay ninguna coincidencia para su busqueda

CONVOCAR la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, el proper 25 de setembre de 2023 a les 13:00 hores de forma presencial, per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.
Imposició d'una sanció per no tenir contractada l'assegurança de responsabilitat civil