Reuniones ordinària dilluns 30 de maig de 2022

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosNo hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovar l'aportació econòmica als grups municipals del 2022 GALC2022000022
Aprovar la justificació presentada pel grup municipal Som Poble - ERC - AM i aprovar el lliurament d'una nova aportació GALC2022000029
Aprovació, si escau, de l'esborrany de les actes de les sessions de data 2 i 9 de maig
Atorgament de llicència urbanística d'obertura de rasa al carrer Ocells per a nou subministrament electric. GURB2022000689
Atorgament de llicència urbanística de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Espot numero 8 B GURB2022000051
Exhumació per trasllat de despulles del nínxol número 224, sèrie H, fila 5 al nínxol número 6, sèrie RN, fila 1.
Exhumació per trasllat de despulles del nínxol número 224 sèrie H fila 5 al nínxol número 6 sèrie RN fila 1 GCEM2022000074
Canvi de titularitat del dret d'ús funerari entre persones vives, nínxol número 310 sèrie H fila 3 GCEM2022000104
Exhumació per trallat de despulles fins a l'ossera. ninxol número 55 sèrie H fila 4 GCEM2022000102
Exhumació per trasllat de despulles fins a l'ossera. nínxol número 727 sèrie A fila 5. GCEM2022000107
Canvi de titularitat de la concessió del dret d'ús funerari amb beneficiari, nínxol número 176 sèrie A fila 3. GCEM2022000108
Canvi de titularitat de la concessió del dret d'ús funerari per defunció amb beneficiari, nínxol número 187 sèrie A fila 2 GCEM2022000109
Canvi de titularitat de la concessió del dret d'ús funerari per defunció amb beneficiari, nínxol número 211 sèrie A fila 2. GCEM2022000110
Canvi de titularitat de la concessió del dret d'ús funerari per defunció amb beneficiari, nínxol número 89 sèrie A fila 1. GCEM2022000111
Aprovar la justificació de la subvenció del Conveni 2021 amb la Fundació Pau Casals.GCUL2022000036
Aprovar la justificació de la subvenció del Conveni 2021 amb l'Associació Musical Pau Casals GCUL2022000052
Adjudicar el servei de redacció de l'avantprojecte de l'Espai Brisamar a l'empresa Entropia Arquitectura SCP GCON2022000042
Donar de baixa l'operació comptable del 2019, assignada al grup municipal Agrupació Veïnal Platges GALC2022000028
Aprovar la presentació al Consorci AOC de les sol·licituds d'autorització del procediment d'accés, mitjançant Via Oberta. GAET2022000014
Aprovació i abonament de la relació de factures Q/2022/179. GCOM2022000148
Aprovació i abonament de la relació de factures Q/2022/180. GCOM2022000149
Aprovació i abonament de la relació de factures Q/2022/182. GCOM2022000150
Aprovació i abonament de la relació de factures Q/2022/182. GCOM2022000151
Aprovació i abonament de la relació de factures Q/2022/183. GCOM2022000152
Proposta d'aprovació i d'ordenació de la factura presentada per "Comercial Global Paymetns, SL", pels serveis del mes de març. GTRE2022000067
Aprovació i ordenació de pagament d'interessos de demora de devolució d'ingrés a favor de Tenedora de Inversions y Parcicipaciones, SL GTRE2022000070
Aprovació de la regularització dels rebuts de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), la taxa d¿escombraries domèstiques i la taxa de gual i la baixa de la devolució corresponent a l'expedient. GGTR2022001258
Aprovació de la regularització de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de la finca amb núm. fix 98790183, corresponent a l'expedient GGTR2022001235
Aprovació de la regularització de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de 97 finques per fusió per absorció, corresponent a l'expedient GGTR2022001202
Aprovació de la regularització de rebuts de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de la finca amb núm. fix 173551, corresponent a l¿expedient GGTR2022001244
Aprovació de la regularització de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de la finca amb núm. fix 98580266, corresponent a l'expedient GGTR2022001233
Aprovació de la baixa del rebut de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l'expedient GGTR2022001139
Aprovar les liquidacions en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres més la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria de urbanisme vinculades amb les obres subjectes al règim de comunicació, c/ Benvingut Socias, 16. GGTR2022001078
Aprovar les liquidacions en concepte d 'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres més la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme vinculades amb la llicència urbanística núm. 52/2022. GGTR2022001256
Aprovar les liquidacions en concepte d 'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres més la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme vinculades amb la llicència urbanística núm. 50/2022. GGTR2022001254
Aprovar les liquidacions en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres més la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d' urbanisme vinculades amb les obres subjectes al règim de comunicació, c/ Esturió, 51 2n 6a. GGTR2022001075
Aprovar les liquidacions en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres més la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d' urbanisme vinculades amb les obres subjectes al règim de comunicació, c/ Mestre Anctich,3. GGTR2022001171
Aprovar les liquidacions en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres més la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d' urbanisme vinculades amb les obres subjectes al règim de comunicació, c/ Santiago Rusiñol, 12. GGTR2022001076
Aprovar les liquidacions en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres més la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d' urbanisme vinculades amb les obres subjectes al règim de comunicació, c/ Pere el Gran, 27-29. GGTR2022001173
Aprovar les liquidacions en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres més la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d' urbanisme vinculades amb les obres subjectes al règim de comunicació, c/ Felip Pedrell, 8. GGTR2022001172
Aprovar les liquidacions en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres més la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d' urbanisme vinculades amb les obres subjectes al règim de comunicació, c/ Conrad Saló, 6. GGTR2022001170
Aprovar les liquidacions en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres més la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d' urbanisme vinculades amb les obres subjectes al règim de comunicació, avda. palfuriana, 30. GGTR2022001077
Aprovar les liquidacions en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres més la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d' urbanisme vinculades amb les obres subjectes al règim de comunicació, c/ Tardor, 25. GGTR2022001169
Aprovar l'arxiu de l'expedient corresponent a la transmissió de la finca situada al C/ de l'Alt Penedès, 70, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001231
Aprovar l'arxiu de l¿expedient corresponent a la transmissió de la finca situada al C/ Montserrat, 47, Pis.AT, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l¿Impost sobre l¿increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001246
Aprovar l'arxiu de l'expedient corresponent a la transmissió de la finca situada al C/ del Maresme, 7, Pis.1 Pta.2, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001226
Aprovar l'arxiu de l'expedient corresponent a la transmissió de la finca situada al C/ de l'Emperador Nerva, 2, Pis.3 Pis.1, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001232
Aprovar l'arxiu de l¿expedient corresponent a la transmissió de la finca situada al C/ del Telègraf, 35, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001239
Aprovar l'arxiu de l'expedient corresponent a la transmissió de la finca situada al C/ Estela, 37. Esc.B Pis.1 Pta.2, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001225
Aprovar l'arxiu de l'expedient corresponent a la transmissió de la finca situada a l'AV de Sant Vicenç, 18-24, Pis.-2 Pta.P15 i P16, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001227
Aprovar l'arxiu de l'expedient corresponent a la transmissió de la finca situada al C/ de Pere Quart, 30, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001224
Aprovar l'arxiu de l'expedient corresponent a la transmissió de la finca situada al C/ del Cep, 46-50, Esc.A Pis.2 Pta.2, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l¿Impost sobre l¿increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001242
Aprovar l'arxiu de l'expedient corresponent a la transmissió de la finca situada al C/ de l'Ebre, 32-36, Ptal.2, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001245
Aprovar l'arxiu de l'expedient corresponent a la transmissió de la finca situada al C/ de la Zínnia, 43, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l¿increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001241
Aprovar l'arxiu de l'expedient corresponent a la transmissió de la finca situada al C/ de la Mimosa, 10, per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001240
Aprovar l'arxiu de l'expedient corresponent a la transmissió de la finca situada a l'Av. Sant Vicenç, 52, Pis.2 Pta.D , per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001234
Aprovar l'arxiu de l¿expedient corresponent a la transmissió de la finca amb referència cadastral 4998106CF7549N0001ET per inconstitucionalitat de la norma aplicable al fet imposable de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, corresponent a l'expedient GGTR2022001243
Estimar el recurs de reposició interposat contra la liquidació IVT 2021 2340 de l'mpost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001250
Estimar el recurs de reposició interposat contra la liquidació IVT 2021 2055 de l'mpost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001249
Estimar el recurs de reposició interposat contra la liquidació IVT 2021 2026 de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001237
Estimar el recurs de reposició interposat contra les liquidacions IVT 2021 2102 a la 2107 de l'mpost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001253
Estimar el recurs de reposició interposat contra les liquidacions IVT 2021 2195, 2196, 2197 i 2198 de l'mpost sobre l¿increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001251
Inadmetre per extemporani el recurs potestatiu de reposició, interposat contra la liquidació IVT 2019 248, relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022001126
Aprovar la baixa de la liquidació en concepte de placa senyalitzadora de llicència d'obres menors, , amb la finalitat de regularitzar la situació tributària derivada de l'atorgament de la llicència urbanística 156/2021. GGTR2022001238
Aprovar la baixa de la taxa d'escombraries domèstiques del local de l'Av. Baix Penedès, 61 Bx L2. GGTR2022001228
Aprovar la devolució del 2n trimestre de 2022, baixa i regularització de la taxa d'escombraries domèstiques. GGTR2022001252
Aprovació dels rebuts de la taxa d'escombraries domèstiques CO 197528, per tributar com a comercials. GGTR2022001230
Aprovar la baixa i alta de la taxa d'escombraries domèstiques per canvi de titular. CO. 100080. GGTR2022001229
Aprovar la baixa i alta de la taxa d'escombraries domèstiques i gual codi 92509 i codi 185739. GGTR2022001248
Aprovació de la regularització de la taxa d'escombraries domèstiques CO. 80338. GGTR2022001247
Atorgament de la llicència de gual amb adreça tributària Av. del Puig, 5-9, 1r 7a, corresponent a l'expedient GGTR2021001376
Atorgament de la llicència de gual amb adreça tributària carrer Albinyana, 31 BX L3, corresponent a l'expedient GGTR2022001261
Aprovar la relació de les liquidacions pel concepte de Taxa per l'aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casament a l'Ajuntament i altres espais municipals (CERI 2022) generades durant el mes de març i abril de l'exercici 2022. GGTR2022001133
Aprovar la relació de les liquidacions del Preu Públic per les activitats i cursos organitzats des de la regidoria de Gent Gran (SGRA) generades durant el mes de març i abril de l'exercici 2022. GGTR2022001147
Aprovar la relació de les liquidacions de Preu Públic per la prestació del servei d'activitats de la Fira de Santa Teresa, Turismar i altres possibles actuacions que tinguin caràcter voluntari pels afectats (PROM 2022) generades durant el mes de març i abril de l'exercici 2022, GGTR2022001179
Aprovar el canvi de titularitat a efectes de la taxa d'escombraries domèstiques i la taxa de gual de la finca situada al carrer Estrella Polar, 3. Codi objecte 92029, de la finca situada a la Pl. del Dofi, 2, codi objecte 104402 i la taxa de gual de l'aparcament de la mateixa finca Co 180481, per no ser de la seva propietat al 2022 GGTR2022001236
Aprovació de liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000234
Aprovació de liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000230
Aprovació de liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. TB012022000224
Aprovació de liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000226
Aprovació de liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000233
Aprovació de liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000225
Aprovació de liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000223
Aprovació de liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000228
Aprovació de liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000221
Aprovació de liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000231
Aprovació de liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000235
Aprovació de liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000222
Aprovació de liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000220
Aprovació de liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000229
Aprovació de liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000232
Aprovació de liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons les dades que consten a l'expedient. TB012022000227
Consideració i resolució de temes d'urgència.