Sessió plenària ordinària dilluns 30 d'octubre de 2023

Durada: 05:31:51
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Disposar l'autorització de l'assistència a les sessions dels òrgans de govern de forma telemàtica i l'emissió del vot telemàtic, prèvia comunicació i autorització de l'Alcaldia. GORG2023000047
  00:03:53 2 Intervencions
2 Aprovació de les actes de les sessions de 25 de setembre i 23 d'octubre de 2023 CIST2023000073
  00:06:30 1 Intervenció
3 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de 14, 21 i 28 d'agost, 4,12,18 i 25 de setembre i 2, 9 i 16 d'octubre de 2023. CIST2023000075
  00:06:54 Sense intervencions
4 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del 2101/2023 al 2569/2023 CIST2023000074
  00:07:09 1 Intervenció
5 Aprovació del Pressupost Municipal per a l'exercici 2024 GCOM2023000424
  00:07:29 27 Intervencions
6 Aprovació de la modificació de la RLLT per a l'exercici 2024. GPER2023000716
  01:04:58 14 Intervencions
7 Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03P/2023 GCOM2023000349
  01:28:20 15 Intervencions
8 Aprovació de l'aplicació als empleats públics de la Corporació, l'increment retributiu addicional del 0,5 per cent corresponent a les variacions de l'IPCA GPER2023000711
  01:45:36 3 Intervencions
9 Autorització de la cessió del contracte administratiu corresponent a la concessió de l'explotació d'un aparcament subterrani per a vehicles automòbils de tres plantes subterrànies de l'immoble situat entre els carrers Doctor Güixens, Cerdanya núm. 15 i Avinguda Jaume Carner núm. 40. GCON2023000077
  01:47:27 10 Intervencions
10 Aprovació inicial del Reglament d'usos dels equipaments esportius de titularitat
  02:21:03 13 Intervencions
11 Desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor L.M.N.G. contra l'acord del Ple de la Corporació de 7 de juliol de 2023. GCUL2023000222
  02:31:09 5 Intervencions
12 Aprovació del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) GAIG2023000003
  02:37:51 7 Intervencions
13 Aprovació per dedicar diferents espais i carrers del Vendrell. GCUL2023000384
  02:51:06 10 Intervencions
14 Modificació del règim de sessions del Ple per l'any 2023 GORG2023000048
  02:59:07 22 Intervencions
15 Designació de la senyora N.R.C. com a representant de l'Ajuntament del Vendrell a PARVEN 93 GORG2023000043
  03:18:14 7 Intervencions
16 Nomenament de la senyora M.M.G. com a membre del Consell Rector en el consorci per l'atenció social a la dependència GORG2023000046
  03:27:56 11 Intervencions
17 Moció de l'equip de govern sobre el manifest sobre la necessitat d'un nou traçat del corredor mediterrani ferroviari per l'interior lluny de nuclis poblats i d'una alternativa provisional urgent de desviament del trànsit de mercaderies utilitzant la infraestructura ferroviària actual GORG2023000044
  03:38:46 11 Intervencions
18 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Som Poble-ERC-AM per a
  03:55:46 17 Intervencions
19 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primer El Vendrell perque es faci un correcte manteniment dels aparells biosaludables que hi ha a la vila CIST2023000072
  04:18:19 10 Intervencions
20 Moció presentada pel grup municipal de Primer El Vendrell per tal de que es millorin les connexions de mobilitat entre el Vendrell i l'àrea metropolitana de Barcelona CIST2023000071
  04:23:52 10 Intervencions
21 Moció del grup municipal En Comú Podem per millorar la seguretat vial i la il·luminació a la zona de l'Av. els Massos, Carrer Enllaç i Carrer Mestral CIST2023000070
  04:36:06 8 Intervencions
22 Precs i preguntes.
  04:41:47 27 Intervencions