Sessió plenària ordinària dilluns 21 d'agost de 2023

Durada: 03:37:49
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors.
  00:00:14 3 Intervencions
2 Donar compte de les actes de JGL de data 11,17 i 24 d'abril, 2, 8, 15, 22 i 29 de maig, 5, 12 i 14 de juny, 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol i 7 d'agost de 2023 CIST2023000052
  00:05:49 2 Intervencions
3 Donar compte dels decrets d'Alcaldia del 622/2023 al 1736/2023. CIST2023000051.
  00:06:40 2 Intervencions
4 Donar compte al Ple de les contractacions de l'Ajuntament del Vendrell GPER2023000559.
  00:08:02 Sense intervencions
5 Donar compte al Ple de les contractacion de l'Hospital Asil Sant Salvador GPER2023000560.
  00:08:06 Sense intervencions
6 Donar compte al Ple de l'informe del 1r trimestre 2023 de periode mitjà de pagament i morositat GTRE2023000118.
  00:08:13 Sense intervencions
7 Donar compte al ple de l'informe del 2n trimestre de 2023 del periode mitjà de pagament i de morositat GTRE2023000119.
  00:08:22 6 Intervencions
8 Donar compte de l'aprovació dels expedients de modificació de crèdits per incorporació de romanants del Patronat Hospita Asil i la Fundació Deu Font GCOM2023000300.
  00:11:09 1 Intervenció
9 Donar compte al Ple del nomenament dels Administradors de Santa Anna 2024 GFES2023000031.
  00:11:34 2 Intervencions
10 Proposta d'aprovació de la desestimació de les al·legacions presentades contra l'expedient de modificació de crèdits 02P/2023 i aprovació definitiva del mateix GCOM2023000066.
  00:15:40 5 Intervencions
11 Aprovar els plecs de clàusules administratives i econòmiques adaptats a la resolució del recurs especial en matèria de contracatació nº 426/2023 dictat pel TCCSP, relatiu al servei de neteja viària GCON2022000143.
  00:15:41 19 Intervencions
12 Concessió a Edistribución Redes Digitales, SL per a l'ocupació del domini públic per a la instal·lació d'un centre de transformació per a l'edifici Tabaris. GPAT2023000005.
  00:40:22 2 Intervencions
13 Proposta per atorgar medalles i distincions a la policia local del Vendrell. Any 2023 GPOM2023001003.
  00:42:25 27 Intervencions
14 Posar en coneixement de la Comissió informativa de Serveis centrals, hisenda i especial de comptes, la sentència núm. 47/2023, de 23 de febrer, estimatòria, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona, en el procediment ordinari 353/2020- C, relatiu a l'acord de 30 de novembre de 2020 GJUC2020000028.
  01:08:54 Sense intervencions
15 Proposta de resolució del grup municipal Som Poble-ERC-AM per acollir-se als ajuts de l'ACA per millorar la xarxa de subministrament d'aigua del Vendrell CIST2023000050.
  01:09:09 16 Intervencions
16 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primer El Vendrell sobre el projecte de la recuperació dunar de les platges del Vendrell. CIST2023000046.
  01:31:53 23 Intervencions
17 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primer El Vendrell sobre la situació econòmica d'aigües del Vendrell CIST2023000048.
  01:49:08 18 Intervencions
18 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primer l Vendrell per reduïr l'incivisme al Vendrell CIST2023000049.
  02:05:16 26 Intervencions
19 Precs i preguntes
  02:35:08 46 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:37:49 Sense intervencions