Sessió plenària ordinària dilluns 17 d'abril de 2023

Durada: 02:58:08
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:00:54 1 Intervenció
2 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de 14, 20 i 27 de març i 3 d'abril de 2023. CIST2023000027
  00:01:10 1 Intervenció
3 Donar compte dels decrets d'Alcaldia del 464/2023 al 621/2023 CIST2023000028
  00:01:20 13 Intervencions
4 Donar compte al Ple de les contractacions laborals a l'Hospital Asil GPER2023000227
  00:06:33 1 Intervenció
5 Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 GCOM2023000085
  00:06:40 1 Intervenció
6 Informe anual dels acords adoptats contraris a les objeccions efectuades per la Intervenció GCOM2023000115
  00:06:46 1 Intervenció
7 Donar compte al Ple de l'aprovació dels expedients d'incorporació de romanents 01IR/2023 i 02IR/2023. GCOM2023000095
  00:06:54 1 Intervenció
8 Donar compte al Ple dels informes definitius de Control Financer i de l'Informe resum dels resultats del Control Intern GCOM2023000114
  00:07:02 5 Intervencions
9 Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la construcció de piscines d'ús particular GORG2022000005
  00:08:13 9 Intervencions
14 Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM en defensa de les veïnes del Vendrell davant CaixaBank. CIST2023000021
  00:12:18 21 Intervencions
15 Precs i preguntes.
  00:26:53 45 Intervencions
10 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC- AM, per demanar al govern municipal el compliment de les mocions i propostes presentades pel grup municipal Som Poble-ERC el Vendrell i la resta de grups, aprovades pel Ple municipal durant el mandat actual 2019-2023 CIST2023000025
  00:32:33 21 Intervencions
11 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC- AM per garantir el bon funcionament del sistema semafòric, el compliment del contracte de l'empresa concessionària i millorar les condicions de seguretat vial i pels vianants a la C- 31 al seu pas pel Vendrell. CIST2023000024
  00:56:51 26 Intervencions
12 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem per a la creació del primer pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Vendrell CIST2023000022
  01:39:16 14 Intervencions
13 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem per a la creació d'un protocol per a la defensa i protecció dels animals abandonats i maltractats al municipi. CIST2023000023
  01:49:19 13 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:58:09 Sense intervencions