Sessió plenària ordinària divendres 23 de desembre de 2022

Durada: 03:58:22
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:09 8 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:03:11 1 Intervenció
2 Donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 21 i 28 de novembre i 5 i 12 de desembre de 2022. CIST2022000045
  00:03:24 Sense intervencions
3 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia.
  00:03:33 1 Intervenció
3.1 Donar compte del decret de nomenament dels regidors de Som Poble-ERC-AM en les diferents Comissions Informatives. GORG2022000017
  00:03:44 Sense intervencions
4 Donar compte al Ple de l'informe del 3r trimestre de 2022 de Període Mitjà de Pagament i morositat. GTRE2022000178
  00:03:55 1 Intervenció
5 Donar conformitat a l'informe de la necessitat de contractar i iniciar l'expedient de contractació del servei de neteja viària del municipi del Vendrell i aprovar els plecs de clàusules administratives i econòmiques i de prescripcions tècniques particulars i l'expedient de contractació del servei de neteja viària del municipi del Vendrell. GCON2022000143
  00:04:21 26 Intervencions
6 Ratificació dels acords presos pel Ple del Consell Comarcal, reunit el 19 d'octubre de 2022 relatius a la pròrroga del contracte, la modificació de l'article 3 dels estatuts, el requeriment a la societat d'economia mixta "Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès (Eco BP), SL», per tal que aquesta adopti, per la seva Junta General, els acords escaients de modificació d'Estatuts en els termes adés exposats, procedeixi a la seva publicació i inscripció en el Registre Mercantil de Tarragona abans del dia 31 de desembre actual i a la modificació del pacte 19è del conveni.
  00:26:20 19 Intervencions
7 No admetre a tràmit la sol·licitud de revisió d'ofici presentada per la senyora Maria del Mar Peñas Imbernon el dia 26 d'octubre de 2022 contra la resolució dictada en seu de l'expedient GJUR2021000209.
  00:39:03 2 Intervencions
8 Desestimar les al·legacions presentades per Aqualia en relació al contracte dels serveis esportius, de recepció i atenció al client, serveis de neteja, manteniment i assessorament i conducció de les piscines municipals cobertes del Vendrell GCON2022000164
  00:39:55 21 Intervencions
9 Remetre al Ple el Pla Anual de Control Financer elaborat per l'òrgan interventor a
  00:55:58 3 Intervencions
10 Aprovació i abonament de l' expedient de crèdit 2022/1 de l' Ajuntament del Vendrell.GCOM2022000370
  00:57:00 15 Intervencions
11 Aprovació de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat al passeig Marítim Joan Reventós, 42, subjectes a règim de comunicació. GGTR2022000263
  01:08:27 1 Intervenció
12 Desestimar les al·legacions i l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs (El Vendrell) GPLA2022000008
  01:08:44 40 Intervencions
13 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per declarar El Vendrell Municipi en contra del franquisme, el feixisme i totes les seves expressions. CIST2022000047
  02:21:13 19 Intervencions
14 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Som Poble-ERC-AM de demanda de soterrament de les instal·lacions de cablejat aeri al carrer Cristina Baixa, Alta i Plaça de França. CIST2022000046
  02:33:00 Sense intervencions
15 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per l'eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament del cablejat aeri. CIST2022000049
  02:33:00 28 Intervencions
16. Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya sobre la retirada de les palmeres de les platges del Vendrell. CIST2022000048
  03:12:57 31 Intervencions
17 Precs i preguntes.
  03:35:14 30 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:58:22 Sense intervencions