Sessió plenària ordinària dimarts 29 de novembre de 2022

Durada: 03:50:21
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 17 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:15:05 Sense intervencions
2 Donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 10, 17, 24 i 31
  00:15:08 Sense intervencions
3 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia.
  00:15:19 Sense intervencions
4 Donar compte al Ple de les contractacions laboral a l'Hospital Asil GPER2022000609
  00:15:22 Sense intervencions
5 Donar compte al Ple dels nomenaments de personal a l'Ajuntament. GPER2022000612
  00:15:36 Sense intervencions
6 Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor d'aquest Ajuntament,
  00:15:48 14 Intervencions
7 Aprovació definitiva del pressupost 2023
  00:20:06 28 Intervencions
8 Deixar sense efecte l'acord del ple del passat 17 d'octubre i aprovació definitiva de l'establiment del servei públic de titularitat municipal de neteja viària
  00:38:07 18 Intervencions
9 Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal número 54 per permetre l'ampliació de l'Institut Escola Coma-ruga
  00:42:50 8 Intervencions
10 Suspendre l'atorgament de llicències d'obra de nova edificació, reforma, rehabilitació o
  00:45:08 13 Intervencions
11 Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del
  00:53:35 6 Intervencions
12 Aprovació inicial del Pla de verificació d'activitats GACT2022000126
  00:55:44 13 Intervencions
13 Aprovació de la modificació de l'Ordenança reguladora de la construcció de piscines
  01:01:32 16 Intervencions
14 Atorgament de medalles a diversos membres del cos de la policia municipal.
  01:09:45 16 Intervencions
15 Aprovació de l'esmena del punt A.2) de l'apartat FASE DE CONCURS, dels criteris
  01:19:45 8 Intervencions
16 Aprovació de la modificació de la RLT de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus OOAA,
  01:23:34 16 Intervencions
17 Aprovació de l'aplicació de l'increment addicional en les retribucions del personal al
  01:30:54 2 Intervencions
18 Aprovació de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per
  01:32:08 Sense intervencions
19 Aprovació de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per
  01:32:08 Sense intervencions
20 Aprovació de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per
  01:32:08 Sense intervencions
21 Aprovació de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per
  01:32:08 Sense intervencions
22 Aprovació de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per
  01:32:08 Sense intervencions
23 Aprovació de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per
  01:32:08 Sense intervencions
24 Aprovació de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per
  01:32:08 Sense intervencions
25 Declarar d'especial interès o utilitat municipal les obres, promogudes per l'entitat
  01:32:08 Sense intervencions
26 Aprovació de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per
  01:32:08 5 Intervencions
27 Declaració en ocasió del 25N
  01:40:47 2 Intervencions
28 Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per adoptar mesures
  01:44:46 14 Intervencions
29 Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per a regular la
  01:56:29 12 Intervencions
30 Moció presentada pels grups municipals de Podem El Vendrell, Som Poble-ERC-AM i
  02:10:37 9 Intervencions
31 Moció de Primàries Catalunya de reconeixement de la lluita de les dones iranianes
  02:21:03 10 Intervencions
32 Moció de Primàries Catalunya sobres les ocupacions conflictives i delinqüencials
  02:38:00 22 Intervencions
33 Precs i preguntes
  03:03:14 44 Intervencions
Fi Fi
  03:50:22 Sense intervencions