Sessió plenària ordinària dilluns 17 d'octubre de 2022

Durada: 04:13:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 9 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:09:55 5 Intervencions
2 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 12, 19 i 26 de setembre i 3 d'octubre de 2022. CIST2022000035
  00:11:00 Sense intervencions
3 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia. DECRET230
  00:11:05 Sense intervencions
4 Donar compte al Ple de l'informe de morositat i PMP 2n trimestre de 2022 GTRE2022000134
  00:11:10 Sense intervencions
5 Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local, del dia 31 de gener de 2022, d'aprovació del Pla Local de Joventut per al període 2022-2025 GJOV2022000002
  00:11:15 18 Intervencions
6 Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local, del dia 26 de setembre de 2022, d'aprovació del nomenament dels administradors de Santa Anna 2023 10102022 GFES2022000031
  00:21:04 4 Intervencions
7 Acordar de la suspensió de llicències dels edificis del municipi que han estat inclosos al registre de la Fundació Docomomo. GURB2022001410
  00:22:57 14 Intervencions
8 Desestimar les al·legacions i aprovació definitiva de l'establiment del servei públic de neteja viària GSER2022000014
  00:36:15 33 Intervencions
9 Aprovació dels criteris generals que regiran els processos d'estabilització a l'empara de la Llei 20/2021, de l'Ajuntament del Vendrell. GPER2022000445
  01:03:51 25 Intervencions
10 Aprovació definitiva del Reglament que estableix i regula el teletreball a l'Ajuntament del Vendrell. GPER2022000296
  01:11:20 25 Intervencions
11 Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 04P/2022.
  01:21:53 18 Intervencions
12 Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici de 2023 amb tots els seus annexes, el resum per capítols dels quals i per cadascun dels Organismes Autònoms i les Bases d'execució. GCOM2022000285
  01:26:16 63 Intervencions
13 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l'Ajuntament del Vendrell reclami al Ministeri, amb caràcter d'urgència, la reparació dels vicis ocults que te l'obra de recollida d'aigües pluvials de Sant Salvador, construïda per l'empresa FCC. CIST2022000036
  03:03:45 41 Intervencions
14 Precs i preguntes.
  03:22:34 74 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  04:13:56 Sense intervencions