Sessió plenària ordinària dilluns 19 de setembre de 2022

Durada: 04:32:13
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 52 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
  00:12:54 Sense intervencions
2 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 4, 11, 18 i 25 de juliol, 1, 8, 16, 22 i 29 d'agost i 5 de setembre de 2022 CIST2022000030
  00:13:15 1 Intervenció
3 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia. DECRET229
  00:13:42 3 Intervencions
4 Donar compte del nomenament pel procediment de màxima urgència previst en l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, al departament de serveis socials, al mes de juliol de la senyora Marta Figuereo Pascual, mitjançant el decret d'alcaldia número 2022/1134. GPER2022000290
  00:14:56 1 Intervenció
5 Donar compte de les contractacions laborals pel procediment de màxima urgència previst en l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, al Patronat Municipal Hospital-Asil del Santíssim Salvador del Vendrell. GPER2022000380
  00:15:12 1 Intervenció
6 Desestimar les al·legacions presentades per part del senyor Luís Miguel Navarrete García contra l'aprovació inicial de la proposta d'estructura de costos del servei de neteja viària, d'acord amb l'argumentació continguda en l'informe jurídic de la Secretària General i els TAGs de contractació i aprovació definitiva de la proposta. GCON2022000095
  00:15:37 43 Intervencions
7 GPER2022000382
  00:44:44 27 Intervencions
8 GCOM2022000162
  01:00:30 30 Intervencions
9 GJUC2022000010
  01:30:31 1 Intervenció
10 GJUC2021000039
  01:31:23 4 Intervencions
11 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell per la millora de la carretera del Fondo de l'Escaldat . CIST2022000032
  01:34:10 18 Intervencions
12 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per a l'impuls de mesures estratègiques d'estalvi d'aigua. CIST2022000033
  01:54:46 22 Intervencions
13 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar la redacció d'un projecte i finançament de la reparació xarxa d aigües. CIST2022000031
  02:23:21 15 Intervencions
14 Precs i preguntes.
  02:38:11 77 Intervencions