Sessió plenària ordinària dimarts 31 de maig de 2022

Durada: 07:12:54
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:05 17 Intervencions
1 Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.
  00:05:53 18 Intervencions
2 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 11, 19 i 25 d'abril de
  00:14:28 Sense intervencions
3 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia. DECRET 226.
  00:14:30 Sense intervencions
4 Donar compte de l'informe de morositat i Període Mitjà de Pagament del 1r trimestre de
  00:14:32 Sense intervencions
5 Ratificar el pressupost 2022, aprovat per la Junta General de l'empresa EcoBP, SL i
  00:14:32 21 Intervencions
6 Sol·licitar a la Generalitat que ampliï, fins la sortida núm. 2 de l'Autopista C-32 (Comaruga), l'àmbit corresponent als descomptes aplicables a l'Autopista. GURB2022000075
  00:21:54 14 Intervencions
7 Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana número
  00:28:14 13 Intervencions
8 Acceptar la Concessió Administrativa al terme municipal del Vendrell, per tal d'executar
  00:34:16 25 Intervencions
9 Autoritzar l'ocupació dels m2 afectats de les finques 1 i 18 del parcel·lari del projecte
  00:40:18 17 Intervencions
10 Aprovació del pla de gestió de les Madrigueres elaborat pel Grup Ecologista del
  00:47:33 37 Intervencions
11 Aprovació del contracte de cessió en comodat del dipòsit de l'escultura d'Apel·les
  01:33:56 27 Intervencions
12 Elevar al Ple els acords presos per la Comissió del Nomenclàtor. GCUL2022000058
  01:47:41 19 Intervencions
13 Prendré en consideració l'establiment del servei públic municipal de neteja viària
  02:02:23 50 Intervencions
14 del Reglament de Protocol de la Festa Major del Vendrell.
  03:23:02 19 Intervencions
15 Aprovació del Reglament de distincions i medalles per a la Policia Local del Vendrell
  03:40:42 30 Intervencions
16 Aprovació inicial de l'ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges de Comaruga, Sant Salvador i el Francàs (El Vendrell). GPLA2022000008.
  04:07:14 37 Intervencions
17 Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 35, Epígraf 3: Preu
  05:08:39 28 Intervencions
18 Desestimar les al·legacions i aprovar definitivament l'ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les zones de la via pública amb limitació horària.
  05:21:14 8 Intervencions
19 Proposta de resolució del grup municipal de Som Poble-ERC-AM per tal de que
  05:26:10 39 Intervencions
20 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya de
  05:50:46 20 Intervencions
21 Precs i preguntes.
  06:11:21 64 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  07:12:57 Sense intervencions