Sessió plenària ordinària dilluns 25 d'abril de 2022

Durada: 06:06:12
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 13 Intervencions
1 Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.
  00:13:27 8 Intervencions
2 Donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 28 de març i 6 d'abril de 2022. GORG2022000007
  00:19:43 3 Intervencions
3 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia.
  00:20:33 1 Intervenció
4 Donar compte del nomenament de personal per al departament de serveis socials.
  00:20:37 Sense intervencions
5 Donar compte al Ple de la Corporació de l'Informe número 18/2021 emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya GALC2022000009
  00:20:37 7 Intervencions
6 Donar compte al Ple de la Corporació Municipal de l'informe 9/2021, emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en relació al control municipal dels serveis de neteja viària i de recollida de residus municipals, amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017 GALC2022000010
  00:26:07 5 Intervencions
7 Donar compte al Ple de l' aprovació de la liquidació del pressupost 2021 GCOM2022000081
  00:29:37 7 Intervencions
8 Donar compte de les resolucions adoptades pel president de l' entitat local contràries a les objeccions efectuades i dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
  00:35:49 5 Intervencions
9 Donar compte dels expedients de modificació d¡'incorporació de romanents dels expedients de 2021 al pressupost de 2022 01IR2022 i 02IR2022. GCOM2022000082
  00:39:02 3 Intervencions
10 Donar compte al Ple dels resulats de Control Permanent i Auditoria Pública 2021 GCOM2022000102
  00:41:38 7 Intervencions
11 Incoar expedient per a l'establiment del servei públic municipal de neteja viària i crear comissió d'estudi. GSER2022000002
  00:51:00 34 Intervencions
12 Iniciar l'expedient i constituir una comissió d'estudi, per a la modificació de l'ordenança municipal reguladora de la construcció de piscines d'ús particular GORG2022000005
  01:07:44 24 Intervencions
13 Iniciar el procediment de cessió de terreny per la nova seu Agües del Vendrell SA GCON2022000050
  01:14:25 43 Intervencions
14 Aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals GMED2021000007
  01:14:25 16 Intervencions
15 Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 2022. GCOM2022000094
  01:55:36 16 Intervencions
16 Aprovació inicial del Reglament per al servei de les escoles bressol municipals. GEDU2022000007
  01:58:30 29 Intervencions
17 Aprovació inclusió nova OOFF competències Comissió Estudi (OF 35 - Ep. 5) GGTR2022000109
  02:07:43 15 Intervencions
18 Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 6 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. GGTR2022000894
  02:11:19 9 Intervencions
19 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per demanar la reducció de preus de l'aparcament de la Plaça Pep Jai CIST2022000014
  02:14:58 19 Intervencions
20 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM de rebuig al nou tram de línia de molta alta tensió (MAT) 400 Kv pel Baix Penedès i per l'elaboració d'un pla d'acció local pel foment de les renovables i l'estalvi i l'eficiència energètica. CIST2022000020
  02:33:59 15 Intervencions
21 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a redacció i/o actualització del Pla inicial de manteniment dels edificis i equipaments municipals del Vendrell. CIST2022000009
  03:18:03 23 Intervencions
22 Proposta de resolució presentada pel grup municiapl de Primàries Catalunya per tal d'iniciar la tramitació administrativa de la contractació d'una empresa especialitzada per tal de disminuir la població de coloms CIST2022000012
  03:34:23 13 Intervencions
23 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya en relació a la construcció d'un aparcament soterrat a la Rambla del Vendrell. CIST2022000013
  03:34:23 33 Intervencions
24 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per la formació de càrrecs electes en violència masclista i masculinitats. GORG2022000006
  04:14:48 27 Intervencions
25 Moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per a la transformació de ls SAREB en un instrument per garantir el dret a l'habitatge i el mecanismes de cessió als Ajuntaments. CIST2022000010
  04:33:23 20 Intervencions
26 Moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per l'elaboració d'una Llei de millora urbana, social i ambiental de barris i viles. CIST2022000021
  04:46:12 18 Intervencions
27 Precs i preguntes.
  05:04:16 54 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  06:06:12 Sense intervencions