Sessió plenària ordinària dimarts 29 de març de 2022

Durada: 01:00:17
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInici Inici
  00:00:09 19 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
  00:04:30 23 Intervencions
2 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 28 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2022. CIST2022000017
  00:21:12 1 Intervenció
3 de decrets de l'alcaldia.
  00:21:38 1 Intervenció
5 Donar compte al Ple de l'informe de Morositat i Període Mitjà de Pagament corresponent al 4t trimestre 2021. CIST2022000016.
  00:21:40 2 Intervencions
4 Donar compte al Ple de l'informe de Morositat i Període Mitjà de Pagament corresponent al 3r trimestre 2021. CIST2022000015.
  00:21:40 2 Intervencions
6 Donar compte al Ple de l'aprovació dels marcs pressupostaris 2023-25 GCOM2022000071.
  00:22:41 3 Intervencions
7 Aprovació provisional de la Modificació Puntual del PGOU Núm. 53 referida a la finca del carrer Francesc de Goya, 16. GURB2021000309.
  00:23:49 11 Intervencions
8 Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 52 , referida a l'àmbit de la UA-34 Mas Astor. GURB2022000080.
  00:26:30 9 Intervencions
9 Aprovació del Pla Anual Normatiu per a l'any 2022 GCON2022000018.
  00:27:31 6 Intervencions
10 Aprovació del conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes urbanístiques i/o de conservació a favor de la Diputació de Tarragona GREC2022000028.
  00:28:53 10 Intervencions
11 Aprovació provisional l'ordenança fiscal número 18 taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les zones de la via pública amb limitació horària corresponent a l'expedient GGTR2022000819.
  00:31:21 8 Intervencions
17 Proposta de resolució presentada pel grup municipal d'AVP-FIC per a dedicar el Parc dels Enamorats a Ucrania. CIST2022000018.
  00:35:20 36 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:28:57 Sense intervencions