Sessió plenària ordinària dilluns 28 de febrer de 2022

Durada: 02:44:43
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:01 26 Intervencions
1 Declaració Institucional, assumint el compromís de lluita contra el frau de l'Ajuntament del Vendrell GALC2022000002.
  00:32:51 38 Intervencions
2 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  01:01:43 10 Intervencions
3 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 24 i 31 de gener i 7, 14 i 21 de febrer de 2022. CIST2022000007.
  01:05:37 1 Intervenció
4 Assabentament de decrets de l'alcaldia. DECRET223.
  01:05:57 Sense intervencions
5 Donar compte al Ple de la contractació laboral temporal pel procediment de màxima urgència durant el mes de febrer de 2022 GPER2022000047.
  01:05:58 Sense intervencions
6 Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per adequar el complement específic del lloc de Secretaria. GPER2022000049.
  01:06:00 23 Intervencions
7 Aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions 2020-2022 que forma part integrant de l'expedient. GORG2022000001.
  01:23:02 16 Intervencions
8 Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01P/2022 GCOM2022000033.
  01:30:20 15 Intervencions
9 Aprovació de l'inici de l'expedient per a l'elaboració i redacció d'un Reglament del servei de l'escoles bressol municipals. GEDU2022000003.
  01:38:06 31 Intervencions
10 Aprovació de l'aplicació, als empleats públics de la Corporació, de l'increment retributiu del 2 per cent, per aplicació del que disposa l'article 19 i següents de la LPGE 2022, amb efectes de de gener de 2022, vinculat a l'aprovació de la transferència de crèdit. GPER2022000045.
  01:55:40 7 Intervencions
11 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de PSC de reconeixement a les dones vendrellenques CIST2022000008.
  01:58:08 49 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:44:15 Sense intervencions