Sessió plenària ordinària dilluns 20 de desembre de 2021

Durada: 03:39:42
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:16:24 Sense intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:17:41 1 Intervenció
2 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 29 de novembre 7 13 de desembre de 2021. CIST2021000093.
  00:17:52 1 Intervenció
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia. DECRET221.
  00:18:06 1 Intervenció
4 Donar compte al Ple de la contractació laboral pel procediment de màxima urgència al Patronat Municipal Hospital-Asil al mes de desembre GPER2021000418.
  00:18:16 1 Intervenció
5 Remetre al Ple el Pla Anual del Control Financer GCOM2021000337.
  00:18:36 7 Intervencions
6 Aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGOU Núm. 53 referida a la finca del carrer Francesc de Goya, 16. GURB2021000309.
  00:24:34 13 Intervencions
7 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per declarar El Vendrell una ciutat amiga de la infància i per la redacció del Reglament del Consell de Nens i Nenes del Vendrell. CIST2021000094.
  00:33:11 11 Intervencions
8 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la creació del repositori obert de coneixement de l'Ajuntament del Vendrell. CIST2021000092.
  00:41:50 8 Intervencions
9 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l'Ajuntament del Vendrell faci les gestions necessàries per veure si es possible l'adquisició de la Casa on va viure Benvingut Socias i Mercadé i posterior dedicació a equipament cultural. CIST2021000096.
  00:53:39 16 Intervencions
10 Moció presentada pel grup municipal de PSC per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. CIST2021000097
  01:17:15 23 Intervencions
11 Moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell i Primàries Catalunya de suport al model d'escola i a la llengua catalana. CIST2021000095
  01:55:20 23 Intervencions
12 Precs i preguntes.
  02:51:15 57 Intervencions