Sessió plenària ordinària dilluns 29 de novembre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:01:43 Sense intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
  00:02:19 17 Intervencions
2 Presa de possessió de la Regidora del grup Municipal Podem El Vendrell, senyora Verònica Moreno Polonio. CIST2021000079
  00:09:54 11 Intervencions
3 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 25 d'octubre, 2, 8 i 15 de novembre de 2021. CIST2021000078
  00:14:54 1 Intervenció
4 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:15:04 1 Intervenció
5 Donar compte de la nova constitució del grup municipal Podem El Vendrell. GORG2021000017.
  00:15:15 1 Intervenció
6 Designar el representant del grup municipal de Podem El Vendrell, senyora Verònica Moreno Polonio, en els diferents Organismes dels que l'Ajuntament és part integrant. GORG2021000019.
  00:15:21 1 Intervenció
7 Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del Vendrell i Santa Oliva, signada en data 9 de novembre de 2021 pels seus respectius representants i per la representació de la Generalitat de Catalunya. GURB2021000180
  00:16:42 10 Intervencions
8 Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del Vendrell i Calafell. GURB2021000250
  00:22:21 3 Intervencions
9 Aprovació de la modificació de la constitució de la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte del Pla de verificació d'activitats per al municipi del Vendrell. GACT2021000091
  00:23:05 4 Intervencions
10 Aprovació inicial del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi del Vendrell. GMED2021000007
  00:25:38 12 Intervencions
11 Aprovació inicial del Reglament del pressupost participatiu GPAC2021000002
  00:32:23 15 Intervencions
12 Aprovació inicial del text del Reglament d'organització i funcionament de Ràdio i Televisió el Vendrell. GORG2021000018
  00:42:25 17 Intervencions
13 Aprovació provisional de l'ordenança fiscal núm. 35: Reguladora de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa - Epígrafs 9 i 11: Preu públic pels serveis del Patronat Municipal Pau Casals i Cànon per la prestació de serveis i activitats per la societat municipal Prosceni El Vendrell, S.L. corresponent a l'expedient GGTR2021002986
  00:54:53 20 Intervencions
14 Aprovació de la bonificació de l' Impost sobre béns immobles a favor d'entitats, declarant d'especial interès o utilitat municipal les activitats econòmiques que desenvolupen a les seves respectives seus per concórrer circumstàncies socials, culturals, o de foment de l'ocupació corresponent a l'expedient GGTR2021003113.
  01:12:53 10 Intervencions
15 Acordar la no resolució del contracte subscrit per l'Ajuntament del Vendrell amb l'empresa Acvil Aparcamientos, SL, sobre la concessió de l'explotació d'un aparcament subterrani per a vehicles automòbils a tres plantes subterrànies de l'aparcament situat entre els carrers del Doctor Güixens i de la Cerdanya i l'avinguda de Jaume Carner del Vendrell. GORG2021000025
  01:18:06 14 Intervencions
16 Resolució de les al·legacions al pressupost 2022 i aprovació definitiva GCOM2021000325.
  01:34:41 19 Intervencions
17 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per impulsar una auditoria externa del servei d'enllumenat públic. CIST2021000083.
  02:12:46 19 Intervencions
18 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per demanar que l'Ajuntament del Vendrell consideri com a servei públic essencial l'activitat desenvolupada per la regidoria de joventut, el programa d'educadors de carrer i el casal jove, amb l'objectiu de poder dotar-se del personal necessari per atendre les necessitats al Vendrell en aquest àmbit. CIST2021000084.
  03:00:27 21 Intervencions
19 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la rehabilitació de ferms i paviments de l'Av. Brisamar. CIST2021000081.
  03:34:24 14 Intervencions
21 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l'Ajuntament del Vendrell s'adreci al Ministeri per a què exigeixi a l'empresa constructora FCC, la correcció dels vicis ocults que impedeixen el correcte funcionament d'aquesta infraestructura. CIST2021000086.
  04:06:57 16 Intervencions
20 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que s'exclogui de "l'Assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l'administració", la defensa dels presumptes assetjadors sexuals. CIST202100085.
  04:07:02 27 Intervencions
23 Moció presentada per tots els grups municipals i la regidora senyora M. Mar Galeano Salvador amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones. CIST2021000082.
  04:07:59 20 Intervencions
22 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l'Ajuntament del Vendrell requereixi a l'empresa Aigües del Vendrell el compliment immediat del Reglament d'Ús de la llengua catalana, a que està obligada segons el plec de condicions de la concessió del servei. CIST2021000087.
  05:43:35 18 Intervencions
24 Moció presentada pels grups municipals de PSC, C's i AVP-FIC de suport a la proposta presentada per les Associacions de voluntaris de Protecció Civil a Catalunya, per què es sigui concedida la Creu de Sant Jordi. CIST2021000080
  06:16:11 16 Intervencions
25 Precs i preguntes.
  06:25:35 42 Intervencions