Sessió plenària Extraordinària dimecres 13 d'octubre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:12:51 3 Intervencions
1 Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici de 2022 amb tots els seus annexes, el resum per capítols dels quals i per cadascun dels Organismes Autònoms. GCOM2021000278.
  00:14:26 30 Intervencions