Sessió plenària ordinària dilluns 27 de setembre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos1 Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions de 23 de juliol, 2 d'agost i 17 de setembre de 2021.
  00:13:52 1 Intervenció
2 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 28 de juliol, 2, 9, 16, 23 i 30 d'agost i 6, 13 i 20 de setembre de 2021. CIST2021000060.
  00:15:33 1 Intervenció
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:15:48 1 Intervenció
4 Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor d'aquest Ajuntament, presentada pel senyor Òscar Blasco Martínez, Regidor del grup municipal Podem El Vendrell. GORG2021000012.
  00:15:59 12 Intervencions
5 Donar compte al Ple de la contractació laboral pel procediment de màxima urgència al Patronat Municipal Hospital-Asil al mes d'agost GPER2021000291.
  00:26:55 1 Intervenció
6 Donar compte al Ple de l'informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al 2n trimestre de 2021. CIST2021000058.
  00:27:28 2 Intervencions
7 Establir que l'alcalde exercirà el seu càrrec en règim d'assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats municipals. GORG2021000014.
  00:28:08 15 Intervencions
8 Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, número 50, referida a la inclusió de l'ús religiós com a un dels usos permesos en la zona amb clau 12 Zona Industrial. GURB2020000141
  00:40:09 13 Intervencions
9 Iniciar la revisió del Pla de Mobilitat Urbana vigent, inicialment previst per al termini 2015-2020 i les mesures del qual encara es troben en execució i prorrogar l'actual pla. GURB2021000247.
  00:45:14 7 Intervencions
10 Aprovar el contracte de cessió en comodat del dipòsit de l'escultura d'Apel·les Fenosa "Tempesta perseguida pel bon temps" GCUL2021000033.
  00:54:40 8 Intervencions
11 Iniciar l'expedient per a la modificació del Reglament del servei d'abastament d'aigua potable. GORG2021000013.
  01:03:01 16 Intervencions
12 Aprovar el Reglament de creació i funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions de carrers, equipaments i espais públics del municipi del Vendrell. GCUL2021000005.
  01:20:28 7 Intervencions
13 Nomenar membre del Consell Rector, en representació d'aquest ajuntament, a la Regidora-Delegada de Serveis Socials i Salut, senyora Montserrat Martín Gibert, en el Consorci per l'atenció social a la dependència. GORG2021000007
  01:23:11 9 Intervencions
14 Aprovar el Compte General de l'Entitat per a l'exercici de 2020 que inclou el de la Corporació, Organismes Autònoms, i empreses municipals El Vendrell Comunicació
  01:26:26 15 Intervencions
15 Aprovar la bonificació en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat al c/ Arenal, 20 i c/ Pere El Gran, 31. GGTR2021000341
  02:11:08 Sense intervencions
16 Aprovar la bonificació en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat a l'av. Jaume Carner, 18. GGTR2021000342
  02:11:15 Sense intervencions
17 Aprovar les bonificacions de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de les façanes de tres immobles situats al c/ Cristina Baixa, 14, c/ Cristina Baixa, 21 i c/ de les Bases,14. GGTR2021000343
  02:11:19 Sense intervencions
18 Aprovar la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat al c/ de l'Om, 65. GGTR2021000406
  02:11:22 Sense intervencions
19 Aprovar la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat a l'av. Generalitat, 26. GGTR2021000440
  02:11:25 Sense intervencions
20 Aprovar la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat al c/ Colom, 41. GGTR2021000441
  02:11:30 Sense intervencions
21 Aprovar la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat a la plaça de la Palla, 3. GGTR2021000442
  02:11:34 Sense intervencions
22 Aprovar la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat a l'av. Sant Vicenç,41. GGTR2021000446
  02:11:38 Sense intervencions
23 Aprovar la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat a l'av. Palfuriana, 163. GGTR2021000447
  02:11:41 1 Intervenció
24 Declarar d'especial interès i d'utilitat municipal les obres demanades per la Fundació Pau Casals, consistents en la conservació i millora dels edificis i les instal·lacions del conjunt dels espais que conformen el recinte de la Vil·la Casals situats a l'av. Palfuriana , 67. GGTR2021001255.
  02:12:41 7 Intervencions
25 Aprovar provisionalment l'ordenança fiscal núm. 35: Reguladora de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa, Epígraf 10. Preu públic pels serveis prestats per l'Escola municipal de música Pau Casals GGTR2021002288.
  02:18:09 18 Intervencions
26 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per acabar amb la discriminació de les dones a l'esport i amb la sexualització del cos de les esportistes. CIST2021000063.
  02:43:24 15 Intervencions
27 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per millora la normativa l'educació vial en l'ús dels MVP al municipi. CIST2021000064.
  03:05:37 27 Intervencions
28 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Junts pel Vendrell i Primàries Catalunya per instar el Parlament de Catalunya a iniciar el procés d'elaboració d'una estratègia de país consensuada amb el territori i els diferents agents afectats i que activi la ràpida implantació de renovables a Catalunya. CIST2021000066.
  03:32:04 13 Intervencions
29 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per al compliment de l'ordenança del civisme i la convivència i l'impuls del Pla de Seguretat Local. CIST2021000062.
  03:49:18 18 Intervencions
30 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que el govern municipal compleixi l'acord del ple de 23 de setembre de 2019 sobre mesures contra l'incivisme. CIST2021000067.
  04:15:19 26 Intervencions
31 Proposta de resolució presentada pel grup municipal d'AVP-FIC en suport al manifest de La Mesa de Municipis per un Litoral Sostenible. CIST2021000065.
  04:58:30 12 Intervencions
32 Moció presentada pels grups municipals de PSC, Som Poble.ERC-AM, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i la regidora no adscrita d'acollida a refugiats i refugiades d'Afganistan. CIST2020000061.
  05:24:01 1 Intervenció
33 Precs i Preguntes.
  05:27:52 40 Intervencions