Sessió plenària ordinària dilluns 31 de maig de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:13 3 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:05:17 1 Intervenció
2 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:05:24 1 Intervenció
3 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 26 d'abril i 3, 10 i 17 de maig de 2021. CIST2021000031.
  00:05:30 1 Intervenció
4 Donar compte al Ple de l'Informe de Morositat i Període Mitjà de Pagament, 1r trimestre 2021. CIST2021000032.
  00:05:39 1 Intervenció
5 Donar compte de les contractacions laborals pel procediment de màxima urgència al mes de maig. GPER2021000185.
  00:06:03 1 Intervenció
6 .- Donar compte al Ple dels resultats de Control Permanent i Auditoria Pública 2020 GCOM2021000119.
  00:06:18 3 Intervencions
7 Donar compte al Ple dels decrets d'Alcaldia 465/2021, 466/2021 i 702/2021 d'incorporació de romanents GCOM2021000124.
  00:08:48 1 Intervenció
8 Ratificar el pressupost 2021, aprovat per la Junta General de l'empresa EcoBP, SL i ratificat a la Junta de del Consell Comarcal del Baix Penedès relatiu a la gestió de residus a la comarca del Baix Penedès. GRES2021000003.
  00:09:07 11 Intervencions
9 Aprovar els models de declaració que hauran de presentar els càrrecs electes i que s'hauran d'inscriure als Registres d'Interessos. GORG2021000002.
  00:13:56 5 Intervencions
10 Aprovar el dictamen organitzatiu i retributiu societat Prosceni El Vendrell, SLM GCUL2021000008.
  00:16:11 17 Intervencions
11 Aprovar la sol·licitud d'obertura d'una oficina d'expedició de documents al Vendrell. GALC2021000003
  00:22:10 15 Intervencions
12 Aprovar inicialment el Reglament d'adjudicacions del Fons Social d'habitatges de lloguer GBHA2021000005.
  00:33:26 8 Intervencions
13 Proposta de modificació del Pla Estratègic de subvencions 2020-2022. GSEC2021000005
  00:44:42 21 Intervencions
14 Aprovar la modificació del punt número 7 Sol·licitud: termini i formes de presentació, de les bases de la Biennal Internacional de Ceràmica del Vendrell. GCUL2021000001
  01:02:42 15 Intervencions
15 Aprovar la Política Ambiental i de Qualitat de les Platges GPLA2021000003
  01:12:12 23 Intervencions
16 Aprovar el canvi de tram de divers personal al servei de la Corporació. GPER2021000121
  01:45:15 14 Intervencions
17 Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 01P/2021 GCOM2021000139.
  02:05:50 18 Intervencions
18 Aprovar provisionalment el quadre d'infraccions i sancions de trànsit local GGTR2020001405.
  02:43:39 14 Intervencions
19 Aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa, Epígraf 5. Preu públic. Tarifes que han de satisfer els usuaris de les Escoles Bressols Municipals GGTR2021000078.
  03:01:12 9 Intervencions
20 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la creació del Consell Assessor de Turisme del Vendrell. CIST2021000035.
  03:29:32 23 Intervencions
21 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM pel desplegament del codi de bona conducta i la convocatòria de la Comissió de Seguiment. CIST2021000036.
  03:58:22 19 Intervencions
22 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la redacció d'una ordenança dels usos del paisatge urbà del Vendrell. CIST2021000034.
  04:07:35 18 Intervencions
23 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que s'impulsin les negociacions amb els sindicats de la Policia Municipal., per reconduir la greu situació que provoca la manca de seguretat dels vendrellencs i vendrellenques. CIST2021000038.
  04:28:24 31 Intervencions
24 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar que es restauri l'enllumenat de la Torre del Telègraf dels Masos. CIST2021000043.
  05:20:55 14 Intervencions
25 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar que els vendrellencs i vendrellenques quan s'adrecen telefònicament a la companyia d'Aigües del Vendrell puguin ser atesos des del Vendrell, i en català. CIST2021000042.
  05:32:41 21 Intervencions
26 Moció presentada per l'equip de govern per l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19. GALC2021000004.
  05:42:42 7 Intervencions
27 Moció presentada pel grup municipal Som Poble-ERC-AM per garantir la mobilitat al Baix Penedès mentre es fan les obres de millora de la C31. CIST2021000037.
  05:45:27 3 Intervencions
28 Moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell de suport a les persones afectades per COVID persistent. CIST2021000033.
  05:47:10 7 Intervencions
29 Precs i preguntes.
  05:50:28 45 Intervencions