Sessió plenària ordinària dilluns 22 de març de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:18:39 Sense intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:19:56 Sense intervencions
2 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 22 de febrer, 1, 8 i 15 de març de 2021. CIST2021000016
  00:20:08 1 Intervenció
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:20:18 1 Intervenció
4 Donar compte al Ple de la Corporació de les contractacions efectuades pel procediment de màxima urgència del Patronat Municipal de l'Hospital Asil durant els mesos de febrer i març de 2021 GPER2021000090
  00:20:25 1 Intervenció
5 Donar compte al Ple de l'aprovació dels marcs pressupostaris 2022-24 GCOM2021000069
  00:20:40 1 Intervenció
6 Designar a la regidora senyora Núria Rovira Costas, representant de la Corporació Municipal en la mercantil Parven 93, SL. GORG2020000009
  00:21:37 7 Intervencions
7 Iniciar l'expedient per a la creació d'una comissió per a l'estudi del Reglament regulador de la comissió del nomenclàtor del Vendrell GCUL2021000005
  00:25:20 28 Intervencions
8 Iniciar l'expedient per a la creació d'una comissió d'estudi per a la redacció de l'avantprojecte del reglament de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. GESM2021000008
  00:37:04 17 Intervencions
9 Desestimar la sol·licitud de bonificació de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles prevista a l'article 5.e. de l'Ordenança Fiscal municipal núm. 2 corresponent a l'expedient GGTR2021000472.
  00:44:03 Sense intervencions
10 Desestimar la sol·licitud de bonificació de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles prevista a l'article 5.e. de l'Ordenança Fiscal municipal núm. 2 corresponent a l'expedient GGTR2021000576.
  00:44:14 6 Intervencions
11 Desestimar la sol·licitud presentada per FCC AQUALIA, SA pel retorn de la part de cànon pendent d'amortitzar prestat per l'anterior concessionària SOGESUR, SA GCON2021000037
  00:47:47 21 Intervencions
12 Esmena a la proposta d'aprovació del Pressupost General de la Corporació per l'exercici 2021 GCOM2021000064
  00:54:22 5 Intervencions
13 Aprovació de les bases generals Biennal Internacional de Ceràmica GCUL2021000001
  00:56:24 17 Intervencions
14 Aprovació de la pròrroga del mode de prestació del servei comarcal de recollida, transport, tractament i/o eliminació dels residus municipals i ratificació dels acords presos pel Ple del Consell Comarcal, reunit en sessió extraordinària 2/2021, de data
  01:10:44 26 Intervencions
15 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Podem El Vendrell, Primàries Catalunya i Junts pel Vendrell per avaluar la suspensió de llicències de les activitats de subministrament de combustible per a automòbils al municipi, així com l'aplicació d'altres mesures. CIST2021000019
  01:50:28 18 Intervencions
16 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per a la realització d'un pla d'estalvi i conservació de l'aigua al sistema aigües del Vendrell i l'impuls d'una gestió conjunta dels recursos d'aigua subterranis del Baix Penedès. CIST2021000020
  02:31:59 12 Intervencions
17 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre el compliment de la Llei 22/2005 de 29 de desembre de comunicació audiovisual de Catalunya per part de la ràdio televisió El Vendrell. CIST2021000021
  02:51:17 30 Intervencions
18 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a restitució de les banderes blaves a les platges del Vendrell. CIST2021000018
  03:25:18 38 Intervencions
19 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l'Ajuntament del Vendrell recuperi per l'any 2022 la política de sol·licitar la concessió de les Banderes Blaves per Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs. CIST2021000022
  04:41:02 30 Intervencions
20 Proposta presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per demanar que s'incorpori el projecte de recuperació del camí de Ronda als fons europeus. CIST2021000013
  05:21:17 27 Intervencions
21 Moció presentada pel grup municipal de PSC pel reconeixement de la Discapacitat Social. CIST2021000017
  05:45:21 11 Intervencions
22 Precs i preguntes.
  05:51:14 77 Intervencions