Sessió plenària ordinària dilluns 22 de febrer de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:11 3 Intervencions
1 Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 19, 20 i 25 de gener de 20 21.
  00:02:02 1 Intervenció
2 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:02:16 1 Intervenció
3 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 25 de gener, 1, 8 i 15 de febrer de 2021. CIST2021000010.
  00:02:24 1 Intervenció
4 Donar compte al Ple de l'Informe de Morositat i Període Mitjà de Pagament, corresponent al 4t trimestre 2020. CIST2021000011.
  00:02:37 1 Intervenció
5 Donar compte de les contractacions laborals pel procediment de màxima urgència al Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador del Vendrell. GPER2021000054.
  00:02:59 1 Intervenció
6 Desestimar les al·legacions presentades per ACVIL Aparcamientos, SL, i sol·licitar dictamen de la Comissió Jurídica Assessora previ a acordar la resolució del contracte de concessió de l'explotació d'un aparcament subterrani per a vehicles automòbils a les tres plantes subterrànies de l'immoble situat entre els carrers Doctor Güixens, Cerdanya, núm. 15 i Avinguda Jaume Carner, núm. 40 per incompliment del contractista de les seves obligacions essencials. GCON2021000019.
  00:03:28 18 Intervencions
7 Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici de 2021 amb tots els seus annexes, el resum per capítols dels quals i per cadascun dels Organismes Autònoms. GCOM2021000041.
  00:20:01 25 Intervencions
9 Moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i la regidora no adscrita en defensa de la llibertat d'expressió i artística en solidaritat amb Pablo Hasél i Valtonyc. CIST2021000014.
  02:23:10 43 Intervencions
10 Precs i preguntes.
  03:13:51 74 Intervencions