Sessió plenària ordinària dimarts 29 de desembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:01:20 3 Intervencions
2 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:01:20 Sense intervencions
Inicio de la sesión Inici
  00:01:20 Sense intervencions
3 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 30 de novembre i 7, 14 I 21 de desembre de 2020. CIST2020000082-
  00:03:30 Sense intervencions
4 Donar compte al Ple de la Corporació de les contractacions efectuades pel procediment de màxima urgència del Patronat Municipal de l'Hospital Asil durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2020 GPER2020000397.
  00:03:40 1 Intervenció
5 Donar compte al Ple de la Corporació de les contractacions efectuades pel procediment de màxima urgència de l'Ajuntament del Vendrell durant els mesos de juny i setembre de 2020. GPER2020000398.
  00:04:03 Sense intervencions
6 Donar compte del Pla Anual de Control Financer corresponent a l'exercici 2020 GCOM2020000347.
  00:04:15 5 Intervencions
7 Revocar els acords de la Junta de Govern local de 25 de juny de 2013, estimar parcialment el recurs de reposició interposat per la mercantil Ra Hotels SA i anul·lar la liquidació practicada de la taxa d'escombraries de l'activitat corresponent a l'exercici 2013, i de la Junta de Govern local de 27 de gener de 2014 en la part exclusivament referent a l'aprovació de la liquidació de la taxa d'escombraries de l'activitat Ra Hotels SA corresponent a l'exercici 2014 acordar la devolució de les diferències entre les liquidacions practicades i les resultants d'aplicar el conveni transaccional de 9 de juny de 2010.GJUC2019000030.
  00:12:35 10 Intervencions
8 Aprovar el document de formalització de la cessió gratuïta d'ús entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament del Vendrell, de l'immoble anomenat Biblioteca Popular del Vendrell, als efectes de continuar allotjant serveis municipals. GCON2020000178.
  00:16:58 5 Intervencions
9 Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, número 50, referida a la inclusió de l'ús religiós com a un dels usos permesos en la zona amb clau 12 Zona Industrial. GURB2020000141.
  00:19:24 7 Intervencions
10 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, els consells comarcals de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, els ajuntaments del Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d'Anoia, i les Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona i Tarragona, per constituir la Taula de Mobilitat del Penedès. GURB2020000227.
  00:24:25 14 Intervencions
11 Aprovar el conveni de col·laboració per a l'execució de les obres del Projecte de dipòsit regulador al subsistema Tarragonès-Penedès (Urb. Coto del Rey. TM del Vendrell) amb el Consorci d'Aigües de Tarragona GCON2020000209
  00:41:02 31 Intervencions
12 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la creació d'una ordenança sobre la regulació dels habitatges d'ús turístic. CIST2020000087
  01:22:59 43 Intervencions
13 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a incloure la normativa en matèria de cartells i rètols als tràmits de l'Ajuntament del Vendrell, en el context de l'emergència lingüística. CIST2020000085.
  01:45:46 15 Intervencions
14 Moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell de suport a Dani Gallardo i Elsa Vilki. CIST2020000088.
  01:59:14 16 Intervencions
15 Moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per de demanar al Govern de l'Estat que posi els mitjans econòmics suficients per tal que es faci l'estudi de viabilitat i d'impacte mediambiental d'una nova línia de ferrocarril d'ample europeu Vila-seca - Castellbisbal, exclusiva pel pas de mercaderies per l'interior, que eviti el pas per les proximitats de nuclis poblats. CIST2020000083.
  02:12:37 11 Intervencions
17 Precs i Preguntes.
  02:33:36 80 Intervencions