Sessió plenària ordinària dilluns 30 de novembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:11:24 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions de 26 d'octubre i 3 de novembre de 2020.
  00:13:48 Sense intervencions
2 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 26 d'octubre, 2, 9, 16 i 23 de novembre de 2020. CIST2020000076
  00:13:53 Sense intervencions
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:14:06 Sense intervencions
Donar compte al ple de l'informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al 3r trimestre de 2020. CIST2020000068
  00:14:14 Sense intervencions
5 Remetre al ple, per al seu coneixement, dels informes de control permanent i d'auditoria pública resultat de les actuacions portades a terme en el marc del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2019, així com de l'Informe Resum Anual sobre el Control Intern de l'exercici 2019, elaborat per la intervenció municipal de conformitat amb el previst a l'article 62.1 de les Bases d'Execució del Pressupost.
  00:14:31 2 Intervencions
6 Aprovació del Protocol Local del Vendrell per l'abordatge de les violències sexuals en espais públics d'oci GCCR2020000006
  00:19:41 11 Intervencions
7 Aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts per la reactivació de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la Covid-19 del Vendrell. GSOE2020000048
  00:30:27 15 Intervencions
8 Aprovació de la devolució de l'import corresponent a la bonificació de l'impost sobre els béns immobles de l'exercici 2019, de l'immoble ubicat al carrer Benvingut Socias núm. 32, 2n, B (núm. fix 98326809), més els interessos de demora corresponents, en reconeixement del dret a la bonificació de família nombrosa. GJUC2020000001
  00:47:46 Sense intervencions
9 Declarar el desestiment de la mercantil BBVA SA del recurs de reposició presentat i estimar parcialment el recurs de reposició presentat per la mercantil Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli SL. GJUC2020000017
  00:48:31 14 Intervencions
10 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la creació de la Comissió de la Reconstrucció. CIST2020000073
  01:15:23 22 Intervencions
11 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per demanar el compliment de la Llei de Transparència per part de l'Ajuntament del Vendrell com de les seves empreses municipals amb participació pública. CIST2020000078
  01:40:33 57 Intervencions
12 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la municipalització i la gestió a través d'una empresa pública d'aquells serveis municipals que finalitzin els seus contractes. CIST2020000079
  02:26:36 24 Intervencions
13 VProposta presentada pel grup municipal de Junts ple Vendrell per a l'elaboració d'un estudi de viabilitat d'usos educatius i/o culturals a la Cooperativa Agrícola del Vendrell. CIST2020000075
  03:03:30 21 Intervencions
14 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que els membres del consistori rebaixin el 20% dels seus sous i indemnitzacions mentre durin les restriccions de mobilitat a causa del Covid-19. CIST2020000080
  03:41:58 23 Intervencions
15 Moció presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per implementar el servei de bus exprés a la Comarca del Baix Penedès. CIST20200000
  04:17:57 13 Intervencions
16 Moció presentada pels grups municipals de Primàries Catalunya i Podem el Vendrell de la Marea Pensionista Serveis Usuaris Entitats Bancàries. CIST2020000077
  04:29:20 12 Intervencions
17 Moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per tal de dotar de recursos econòmics, d'acompanyament institucional, logístics i emocionals que garanteixin la protecció i una nova vida per les dones víctimes de violència masclista. CIST2020000072
  04:37:49 7 Intervencions
18 Precs i preguntes.
  04:42:41 55 Intervencions