Sessió plenària ordinària dilluns 28 de setembre de 2020

Durada: 07:08:11
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:04:52 Sense intervencions
1 Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.
  00:06:53 Sense intervencions
2 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 29 de juliol, 1, 8, 15, 22 i 29 d'agost i 7, 14 i 21 de setembre de 2020.
  00:06:56 Sense intervencions
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:07:10 Sense intervencions
4 Donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al 2n trimestre de 2020.
  00:07:16 Sense intervencions
5 Donar compte al Ple de la Corporació de les contractacions efectuades pel procediment de màxima urgència al Patronat Municipal de l'Hospital Asil, durant els mesos de maig a agost de 2020.
  00:07:16 Sense intervencions
6 Declarar a la Regidora Mar Galeano SAlvador com a Regidora no adscrita.
  00:07:43 Sense intervencions
7 Donar compte de la nova composició del grup municipal Junts pel Vendrell
  00:08:14 Sense intervencions
8 Donar compte dels decrets de l'alcaldia núm. 2235 i 2236, de data 17 de setembre de 2020, relatius als nomenaments de la regidora no adscrita M. del Mar Galeano Salvador i el nomenament del membre del grup Junts pel Vendrell en les diferents comissions informatives.
  00:08:20 Sense intervencions
9 Designar els representants del grup municipal Junts pel Vendrell per a cadascun dels Organismes.
  00:08:44 1 Intervenció
10 Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, número 50, referida a la inclusió de l'ús religiós com a un dels usos permesos en la zona amb clau 12 Zona Industrial.
  00:11:37 10 Intervencions
11 Proposta per donar compte de la sentència núm. 1715/2020, de 4-06-2020, dictada per la secció 5a de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d'apel·lació 440/2016, interposat per la corporació contra la sentència de 12-04-2016 dictada en el procediment ordinari 485/2010.
  00:31:00 12 Intervencions
12 Desestimar la sol·licitud de Parven 93, S.L. de bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles per no concórrer circumstàncies que justifiquin que es tracta d'una activitat d'especial interès o utilitat municipal.
  00:44:31 9 Intervencions
13 Aprovar a nom del senyor Francisco Muñoz Garcia la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat al c/ Rabassaires, 6.
  01:04:29 2 Intervencions
14 Aprovar a nom de la senyora Montserrat Virgili Ferrer la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat al c/ Santa Anna, 92.
  01:05:10 Sense intervencions
15 Aprovar a nom de la senyora Maria Carmen Mestre Catala la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat al c/ de l'Om, 65.
  01:05:12 Sense intervencions
16 Aprovar a nom del senyor Josep Maria Cañellas Nin la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat a l'avda. Baix Penedès, 83.
  01:05:15 Sense intervencions
17 Aprovar a favor de la senyora Anna Ribas Vilar, el benefici fiscal sobre part de la quota de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, derivat de la part susceptible de bonificar del conjunt de les obres a executar, consistents en la rehabilitació i reforma interior que inclou la façana de l'habitatge unifamiliar ubicat al c/ Muralla,18 cruïlla amb c/ Carnisseria, 14.
  01:05:19 Sense intervencions
18 Aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2020/2 de l'Ajuntament.
  01:06:19 4 Intervencions
19 Aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2020/3 de l'Ajuntament.
  01:08:30 5 Intervencions
20 Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 02P/2020.
  01:09:56 14 Intervencions
21 Iniciar el procediment i Crear la comissió d'estudi encarregada de redactar la memòria justificativa per a la determinació de forma de gestió dels serveis públics de neteja viària i de la neteja de platges.
  02:14:07 9 Intervencions
22 Iniciar l'expedient per designar una comissió per redactar el Protocol de la Festa Major del Vendrell.
  02:25:33 8 Intervencions
23 Iniciar el procediment de resolució del contracte de concessió de l'explotació d'un aparcament subterrani per a vehicles automòbils a les tres plantes subterrànies de l'immoble situat entre els carrers Doctor Güixens, Cerdanya núm. 15 i Avinguda Jaume Carner núm. 40, per incompliment de les obligacions essencials del contractista.
  02:37:03 8 Intervencions
24 Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la Societat Muncipal El Vendrell Comunicació, SLM.
  02:58:27 8 Intervencions
25 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la posada en marxa i fer efectiva la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.
  03:28:04 12 Intervencions
26 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre diverses necessitats a Sant Vicenç de Calders.
  03:45:43 13 Intervencions
27 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la compleció del conjunt escultòric de la plaça Francesc Macià amb la integració del medalló de Francesc Macià.
  04:08:42 17 Intervencions
28 Moció presentada pel grup municipal de PSC en defensa de la indústria i l'ocupació al Baix Penedès.
  04:22:40 Sense intervencions
29 Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per un pla d'acció de l'Administració Pública davant l'allau d'anuncis de tancament d'indústries al Penedès.
  04:22:41 Sense intervencions
30 Moció presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a defensar el futur industrial de la Vegueria Penedès.
  04:22:43 10 Intervencions
31 Moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de demanar l'aprovació d'una Llei d'Amnistia per tots els catalans que van promoure la celebració del Referèndum de l'1 d'octubre de 2017.
  04:51:50 19 Intervencions
32 Moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per la millora de l'accessibilitat i la seguretat de la zona del centre cívic l'estació.
  05:22:57 4 Intervencions
33 Precs i preguntes
  05:25:28 72 Intervencions