Sessió plenària ordinària dijous 30 de juliol de 2020

Durada: 05:23:52
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:06 6 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:05:31 1 Intervenció
2 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 13 i 20 de juliol de 2020.
  00:05:42 1 Intervenció
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:05:48 1 Intervenció
4 Donar compte del Decret de l'Alcaldia assenyalat amb el núm. 1864, de 7 de juliol de 2020, relatiu a la delegació de competències en la Junta de Govern Local.
  00:05:54 1 Intervenció
5 Proposta d'aprovació de les dues festes locals del municipi del Vendrell per a l'any 2021.
  00:06:07 6 Intervencions
6 Proposta per iniciar l'expedient per a l'aprovació del Pla de verificació d'activitats per al municipi del Vendrell i designar la comissio d'estudi..
  00:12:33 10 Intervencions
7 Proposta d'aprovació inicial de la modificació del reglament del Consell Municipal de Salut.
  00:21:15 11 Intervencions
8 Proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer 2020-2021.
  00:31:37 13 Intervencions
9 Proposta per iniciar l'expedient per a la creació del nomenclàtor de multes de trànsit local i constituir una Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte d'aquesta norma.
  01:19:01 13 Intervencions
10 Proposta per incoar expedient de modificació d'ordenances fiscals i constituir una Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte d'aquestes ordenances.
  01:36:11 15 Intervencions
11 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per aplicar i reforçar el dret a l'empadronament sense domicili fix.
  01:57:41 1 Intervenció
12 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a l'elaboració d'un conjunt de prescripcions tècniques per a l'espai públic i un protocol de projectes de reurbanització.
  01:57:58 12 Intervencions
13 Proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l'Ajuntament del Vendrell demani incorporar-se a la naixent Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP) i participi en els treballs de la seva constitució.
  02:27:46 9 Intervencions
14 Moció presentada pel grup municipal de PSC de condicions laborals per al personal que presta serveis recollits a les carteres de serveis socials i sanitàries de la Generalitat de Catalunya i reconeixement a l'accés al complement de productivitat extraordinari.
  02:40:37 9 Intervencions
15 Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM de posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les concessions e les autopistes AP-2 i AP-7
  02:51:21 14 Intervencions
16 Moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell de millores i suport als treballadors i treballadores del servei d'ajuda domiciliària per la seva feina durant la pandèmia.
  03:04:44 22 Intervencions
17 Precs i preguntes.
  03:21:57 67 Intervencions