Sessió plenària ordinària dilluns 27 d'abril de 2020

Durada: 06:29:16
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:03:14 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions de 17 de febrer i 14 d'abril de 2020.
  00:04:41 Sense intervencions
2 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:04:55 Sense intervencions
3 Donar compte del Decret número 366 per delegar en la regidora de serveis socials, la senyora Montserrat Martín Gibert, la facultat de resoldre actes administratius referent a l'atorgament de prestacions socials de caràcter econòmic i d'ajudes d'urgència social.
  00:05:02 Sense intervencions
4 Donar compte de l´informe anual dels acords adoptats malgrat l'existència d'objeccions efectuades per la Intervenció, dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.
  00:05:54 Sense intervencions
5 Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost 2019
  00:06:37 Sense intervencions
6 Deixar sense efecte el Registre Municipal de Parelles de Fet.
  00:06:48 11 Intervencions
7 Aprovar l'adhesió del personal laboral de la societat mercantil Prosceni El Vendrell, SLM, al conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus organismes autònoms-
  00:15:11 15 Intervencions
8 Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic municipal per tal de preveure la possibilitat de celebrar les sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament per via telemática.
  00:25:07 9 Intervencions
9 Aprovar ratificar com a en consorciat la modificació dels Estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística proposada pel Consell d'Administració i aprovada pel Ple del Consorci.
  00:34:36 9 Intervencions
10 Proposta presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC.AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell per establir un conjunt de mesures econòmiques i socials per fer front a l'emergència social i la crisi econòmica generada per la pandèmia del COVID-19.
  00:39:39 20 Intervencions
11 Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre la gestió integral de les piscines cobertes del Vendrell.
  01:29:57 17 Intervencions
12 Proposta presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya per a modificar el ROM en relació a la regulació del vot telemàtic als plens i Comissions Informatives.
  02:10:21 11 Intervencions
13 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a l'implementació de mesures en relació a les conseqüències de la propagació del COVID19.
  02:18:25 2 Intervencions
14 Proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per modificar el període de cobrament dels rebuts de l'aigua per tal que torni a ser trimestral.
  02:19:04 17 Intervencions
15 Proposta presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell de reconeixement solidari i econòmic a tots els treballadors i treballadores de l'Hospital Asil de la Muntanyeta en la crisi sanitària de la Covid-19.
  02:57:14 13 Intervencions
16 Moció presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat Financera.
  03:41:31 20 Intervencions
17 Moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar la dimissió immediata de la Regidora de Policia i Protecció Civil
  04:09:28 21 Intervencions
18 Precs i preguntes.
  05:01:14 35 Intervencions