COMISSIÓ INFORMATIVA ordinària dimecres 22 d'abril de 2020

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosNo hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Donar compte de l'informe anual dels acords adoptats malgrat l'existència d'objeccions efectuades per la Intervenció, dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.
Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost 2019.
Deixar sense efecte el Registre Municipal de Parelles de Fet.
Adhesió del personal laboral de la societat mercantil Prosceni El Vendrell, SLM al conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus organismes autònoms.
Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic municipal per tal de preveure la possibilitat de celebrar les sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament per via telemàtica.
Proposta presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya per a modificar el ROM en relació a la regulació del vot telemàtic als plens i Comissions Informatives.
Altres temes que es puguin presentar.